chwilówki przez internet dla każdego

O naszej placówce

Pogotowie Opiekuncze nr 2 w Warszawie jest samodzielna jednostka organizacyjna i budzetowa Miasta Stolecznego Warszawy, utworzona w celu wykonywania zadan z zakresu pomocy spolecznej. Organem prowadzacym jest Miasto Stoleczne Warszawa. Nadzór nad placówka sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki nad dziecmi sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

Pogotowie Opiekuncze nr 2 w Warszawie dziala na podstawie obowiazujacych przepisów, a w szczególnosci:

 • Ustawy o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy spolecznej
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728)
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887)
 • Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastepczej (Dz. U. 292 poz. 1720)
 • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.)
 • Ustawa o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
  (Dz. U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z pózn. zm.)
 • Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 • Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm)
 • Innych przepisów szczególnych dotyczacych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej i samorzadowych jednostek budzetowych
 • Statutu Pogotowia Opiekunczego nr 2 im. Józefa Czeslawa Babickiego w Warszawie
 • Regulaminu Pogotowia Opiekunczego nr 2 im. Józefa Czeslawa Babickiego w Warszawie

Jestes
8385
Gosciem na naszej stronie.

Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry